Acceder

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DATOS DO PROCESO SELECTIVO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PROCESO SELECTIVO
PUBLICACIÓN DE ACTOS

Publicaranse na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, de conformidade co establecido no artigo 45 da LPACAP e nas bases reguladoras do presente procedemento, as puntuacións totais provisionais e definitivas da fase de concurso.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A persoa solicitante declara:

  1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
  2. Que reúne as condicións esixidas para o ingreso á función pública e as especialmente sinaladas na convocatoria, e comprométese a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude se é necesario.
ANEXO I MÉRITOS NA FASE DO CONCURSO
Botón da taboa para anexar documento
Botón da taboa para eliminar documento
Botón da taboa para eliminar unha fila de méritos da táboa
Botón da taboa para engadir méritos a táboa
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado “normativa aplicable” dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal

Destinatarios dos datos

As Administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos